ÜYELİK
E-posta : Şifre :

Üyelik Talep Formu

Dernek Yönetim Kurulu Dernek Üyelerimiz
BASINDA BİZ♦  Bakıcı Seçerken♦  İş Teftiş Kurulu’nda yeni teftiş anlayışı♦  Kaçak İşçide Dikkat Edilecekler♦  TV8 İlk Sayfa♦  ATV Kahvaltı HaberleriTüm Basında Biz »HABERLER♦  İş Teftiş Kurulunun Toplantısına Katıldık.♦  Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Yunus YELMEN’i ziyaret ettik.♦  İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü F. Eren Türkmen beyi ziyaret ettik♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği değişti♦  Bakıcı Arayan Ailelerin DikkatineTüm Haberler »DUYURULAR♦  Genel Kurul Duyurusu♦  Derneğimiz iş teftiş kurulu müfettişleri ile ramada otelde toplandı.♦  İzinsiz Yabancı Uyruklu Eleman Çalıştırmanın Cezası♦  Kamuoyu Duyurusu♦  İoibd dernek Kuruluşu ÇalışmasıBASIN BÜLTENLERİ♦  Basın Açıklaması Yeni Corona Virüsü Covid19 Hakkında♦  Özel İstihdam Bürosu Yönetmelik Değişikliği♦  “Bakıcı Dehşeti” Değil Ruhsal Sağlık Sorunu♦  Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştır(ma)♦  TİSK ve Ö.İ.BürolarıMEVZUAT♦  4904 sayılı kanunun İdari para cezaları♦  4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları♦  4904 İşkur Yasası♦  Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ♦  Yabancıların Çalışma İzinleri KanunuTüm Mevzuat »İZİNLİ İSTİHDAM BÜROLARI LİSTESİ♦  Özel İstihdam Büroları
4857 sayılı iş kanununa göre uygulanacak para cezaları26.02.2013

 

4857 İş Kanunu

Konu

Aykırılık Durumunda Cezai Yaptırım

Cezayı Gerektiren Fiil

2018 Ceza Miktarı

3 İşyerini Bildirme Yükümlülüğü 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 21.036 ₺
5 Eşit Davranma İlkesi 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.       177,00 ₺
7 Geçici İş İlişkisi 99/b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.       296,00 ₺
8 İş Sözleşmesi Yapılmadığında İşçiye Verilmesi Zorunlu Belge 99/c Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.       177,00 ₺
14 Çağrı Üzerine ve Uzaktan Çalışma 99/c Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.       177,00 ₺
28 Çalışma Belgesi 99/d İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için       177,00 ₺
7/f Geçici İş İlişkisi – Üretimde Öngörülemeyen Artış 99/2. fıkra Öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştıran işveren veya işveren vekiline bu durumdaki her işçi için.    1.188,00 ₺
29 Toplu İşten Çıkarma 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.       693,00 ₺
30 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.    2.627,00 ₺
32 Ücretin Ödenmemesi 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.       191,00 ₺
39 Asgari Ücret 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.       191,00 ₺
37 Ücret Pusulası 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi,       693,00 ₺
38 Ücret Kesme 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.       693,00 ₺
52 Yüzdelerin Belgelenmesi 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.       693,00 ₺
41 Fazla Çalışma Ücreti 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.       337,00 ₺
56 Yıllık Ücretli İznin Uygulanması 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.        337,00 ₺
57 Yıllık İzin Ücreti 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.        337,00 ₺
59 Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.        337,00 ₺
60 İzinlere İlişkin Düzenlemeler 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.        337,00 ₺
63 Çalışma Süresi 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.     1.853,00 ₺
64 Telafi Çalışması 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.        337,00 ₺
68 Ara Dinlenmesi 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.     1.853,00 ₺
69 Gece Süresi ve Gece Çalışmaları 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.     1.853,00 ₺
71 Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.     1.853,00 ₺
72 Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.     1.853,00 ₺
73 Gece Çalıştırma Yasağı 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.     1.853,00 ₺
74 Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.     1.853,00 ₺
75 İşçi Özlük Dosyası 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.     1.853,00 ₺
76 Yönetmelik Hükümlerine Uymama 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.     1.853,00 ₺
90 İş ve İşçi Bulmaya Aracılık 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)   21.036,00 ₺
92 Yetkili Makam ve Memurlar 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.   16.829,00 ₺
96/1 İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.   16.829,00 ₺
96/2 İşçi ve İşverenin Sorumluluğu 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.   16.829,00 ₺
107/2 İş Hayatının Denetimi ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.   16.829,00 ₺
 

Not:

– Uygulanacak idari para cezası ( ipc )miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2018 yılı için yeniden değerleme oranı 14,47 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

Okunma Sayısı : 5302